doradca dolnośląskie: 690 994 885
e-mail: biuro@drzwinet.pl

Regulamin

WARUNKI I ZASADY 
SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM gerdex.com.pl
-REGULAMIN-


Sklep internetowy gerdex.com.pl działający pod adresem http://www.gerdex.com.pl  jest platformą prowadzoną przez:

Portierge sp.z o.o. (właściciela marki GERDEX)

Al.Prymasa Tysiąclecia 83, 01-272 Warszawa

Nip; 527-270-28-94, krs: 0000480763

Tel.: (71) 794 91 21
Tel.: (22) 728 03 10
E-mail: biuro@gerdex.com.pl


SŁOWNICZEK:
Magazyn – magazyn zlokalizowany w Warszawie przy ul. Prymasa Tysiąclecia 83, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. 
Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego gerdex.com.pl, umożliwiająca Klientowi  ustalenie i modyfikację danych zamówienia takich jak w szczególności: ilość produktów, konfigurację produktów, adres dostawy i montażu, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym gerdex.com.pl, na której przedstawione są informacje na temat Produktu.
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Firmy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą.
Produkt - ''Usługa dostawy i montażu drzwi''.
Towar lub Drzwi - skrzydło drzwiowe zewnętrzne, wewnętrzne itd. bez ościeżnicy lub z ościeżnicą, z wyposażeniem lub bez.
Firma- Właściciel sklepu internetowego gerdex.com.pl
Sklep - Sklep internetowy www.gerdex.com.pl
Klient - osoba fizyczna (konsument)) lub przedsiębiorca.
 
§ 1 

Warunki realizacji zamówienia
 
1.   Klientem Sklepu Internetowego gerdex.com.pl może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2.    Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.gerdex.com.pl.
Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, składa zamówienie:
- zaznaczając, iż jest osobą fizyczną lub przedsiębiorcą,
- wskazując na Produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA” oraz ewentualne wyposażenie dodatkowe,
- wskazując w Koszyku sugerowany termin bezpłatnego pomiaru, sposobu  płatności, oraz potwierdzając zamówienie.
3.    W Koszyku, Klient wskazuje:
(a)  zamawiane Produkty oraz ich ilość;
(b)  wybór wyposażenia dodatkowego;
(c)  dane adresowe, jeśli Klient zarejestrował się jako przedsiębiorca, to na te dane zostanie wystawiona faktura,   
      bez możliwości modyfikacji;
(d)  sposób dostawy;
(e)  sposób płatności;  
(f)   sugerowany termin bezpłatnego pomiaru;
(g)  (opcjonalnie) kod rabatowy (np. z facebooka)
4.    Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia „ZALOGUJ SIĘ”,  „DO KOSZYKA”,  „ZAMÓWIENIE (lub Zamów, jeśli wchodzimy z Koszyka)” „SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI (czyli wybór lub dodanie nowych danych osoby będącej stroną umowy dostawy z montażem)”, „OPCJE DOSTAWY"(Dostawa Gerdex z montażem na terenie miasta Warszawy i okolic do 30km, oraz na terenie miasta Wrocławia i okolic do 30km. Poza tym rejonem niezbędna jest dopłata w wysokości 1,2 zł za 1km licząc od granicy miasta Warszawa lub Wrocław, naliczane w dwie strony), "METODA PŁATNOŚCI"(Płatność przy odbiorze i PAYU -Akceptacja Regulaminu). Klient składa zamówienie przez wybór polecenia „POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA” (wraz z listą produktów, kosztami, podatkiem Vat i ew. dodatkowymi płatnościami). Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Firmie oferty zawarcia umowy dostawy i montażu wybranych przez Klienta drzwi.
5.    Po złożeniu zamówienia, Firma przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Firmy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.
6.    Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu  jest odpowiedni wybór rozmiaru drzwi i ościeżnicy w stosunku do wymiarów istniejących w miejscu przewidzianym przez Klienta do montażu wybranych drzwi. Podstawowe parametry rozmiaru to min. odpowiednia szerokość oraz wysokość w świetle otworu, w którym ma być przeprowadzona usługa montażu. Podczas składania zamówienia w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tego czy w miejscu docelowym montażu warunki techniczne pozwalają na prawidłowe zainstalowanie drzwi zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, klient zobowiązany jest zamówić bezpłatny pomiar w Firmie, podać preferowany termin spotkania, adres i telefon kontaktowy (jeżeli jest inny niż wskazany podczas rejestracji lub w toku składania zamówienia; można podać w uwagach przy wyborze Metody płatności) w celu umówienia się na wizytę konsultanta.
7.   Klient, który złoży zamówienie bez opcji bezpłatnego pomiaru, ponosi pełną odpowiedzialność za: nieprawidłowy dobór rozmiaru drzwi, brak możliwości ich zamontowania we wskazanym miejscu, dodatkowe prace i koszty  wynikające z dostosowania otworu pod wybrane drzwi, jak i  ze zmiany rozmiaru skrzydła drzwi lub ościeżnicy, itp. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów nieprzewidzianych przy składaniu zamówienia, wedle rozliczenia przedstawionego przez Firmę.
8.   Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
9.  Warunkiem realizacji zamówienia w niezmienionej formie cenowej dostępnej w Sklepie, jest zamówienie Towaru przewidzianego do montażu na terenie miasta Warszawy i okolic do 30km, oraz na terenie miasta Wrocławia i okolic do 30km.
10.  Przy zamówieniu Produktu do realizacji poza rejonem, o którym mowa w ust. 10 powyżej, niezbędna jest dopłata w wysokości 1,2 zł za 1km licząc od granicy miasta Warszawa lub Wrocław, naliczane w dwie strony.
 
§ 2
Czas realizacji zamówień i formy płatności
 
1.   Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są dostępne z terminem realizacji od 2 (dwóch) dni do 60 (sześćdziesięciu) dni - w przypadku drzwi robionych na specjalne zamówienie lub nie będących aktualnie na stanie magazynowym. Szczegółowy termin realizacji usługi jest ustalany przez strony umowy po złożeniu zamówienia (podczas bezpłatnego pomiaru z przedstawicielem Firmy  lub telefonicznie, bądź mailowo).
2.    W przypadku braku w Magazynie wybranego przez Klienta Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z  przyczyn niezależnych od Firmy, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Firmy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.  Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Firma zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia przekazania ww. informacji.  
3.    W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Klientowi:
(a)    anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
(b)    anulowanie zamówienia w części,  której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); albo
(c)    podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta realizacja składających się na zamówienie Produktów zostanie dokonana w kilku odrębnych etapach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka części).
4.  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi:
(a) płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
(b) przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

§ 3 
Ceny Produktów
 
1.    Firma zamieszcza informacje o Towarach na stronie internetowej Sklepu i zawiera umowy ich dostawy i montażu za pośrednictwem Internetu.
2.    Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy Towarze:
(a)   zawierają 8% podatku VAT w przypadku zamówienia składanego przez osobę fizyczną (nie prowadzącą działalności gospodarczej - konsumenta) lub 23% podatku VAT, gdy zamówienie składane jest przez przedsiębiorcę;
(b)    zawierają koszt dostawy i montażu Towaru na terenie miasta Warszawa i Wrocław;
(c)    nie zawierają informacji na temat dodatkowych kosztów transportu poza wyznaczony rejon, dodatkowych prac budowlanych i wykończeniowych, nietypowych zamówień oraz innych opcji montażu oraz wyposażenia, które po dokonaniu pomiaru mogą być niezbędne do jego realizacji.
3.    Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu pod warunkiem akceptacji regulaminu w pełnej formie, z uwzględnieniem postanowień § 3 ust. 2 (c).
4.    Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku w momencie potwierdzania zamówienia (ostatni krok składania zamówienia).
5.    Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
6.    Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 
§ 4
Warunki reklamacji i gwarancji

1.    Firma udziela gwarancji na swoje Towary na terenie RP, wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w dokumencie dostępnym na stronie  http://www.gerdex.com.pl/pliki . Ochrona gwarancyjna trwa 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od daty zawarcia umowy (widniejącej na fakturze VAT) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tylko w przypadku montażu Towaru przez firmowe Autoryzowane Grupy Montażowe firmy.  Natomiast dla przedsiębiorców okres gwarancyjny wynosi 12 (dwanaście) miesięcy.
2.    Klient będący konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch), a Klient będący przedsiębiorcą  w ciągu 1 (jednego) roku licząc od daty dostawy Towaru, o ile w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Firmę o stwierdzonej niezgodności drogą elektroniczną na e-mail biuro@gerdex.com.pl, lub listem poleconym na adres widniejący na fakturze.
3.    Firma w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od przyjęcia zgłoszenia ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
4.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Firma usunie zgłoszoną wadę  w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji, lub wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy w sytuacji kiedy usunięcie wady nie będzie możliwe. Wymiana nastąpi w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 
§ 5
Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 
1.  Zamawiający będący osobą fizyczną ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 [ czternastu ] dni kalendarzowych od daty jej zawarcia [ nie dotyczy zawarcia umowy na towar wykonany na zamówienie pod Klienta, np.: rozmiar, model, kolor itd. zamawiany w fabryce pod Klienta – wówczas od Umowy nie można odstąpić ], w sytuacji złożenia zamówienia na odległość, przez internet, lub poza punktem sprzedaży firmy, lub gdy nastąpiło wydanie Zamawiającemu ruchomości przed upływem ww. terminu [ zamówionej na odległość bez usługi montażu ] opisanej w części III. „Przedmiot Zamówienia”, chyba że uprzednio wyraził zgodę na przystąpienie przez Zleceniobiorcę do montażu przed upływem ww. terminu, a Zleceniobiorca do montażu przystąpił, wówczas zamawiający traci prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14dni. Dokument odstąpienia można pobrać na stronie sklepu www.gerdex.com.pl/pliki. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu wymaga przesłania podpisanego przez Zamawiającego dokumentu odstąpienia na adres Zleceniobiorcy. W razie odstąpienia od Umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Zleceniobiorcy zamówiony towar [ nie zamontowany i nie uszkodzony ] w terminie 14 dni od daty odstąpienia. Po zwrocie pełnowartościowego towaru Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy pobraną należność nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia, ale pod warunkiem otrzymania przedmiotu umowy.
2. Zwrotu można dokonać w Historii zamówień, w szczegółach danego zamówienia - bez względu na to czy jest to osoba fizyczna (konsument) czy przedsiębiorca z następujących powodów:
a) Produkt został uszkodzony w transporcie i braku możliwości naprawy produktu lub wymiany na nowy;
b) Dostarczono niewłaściwy model, rozmiar, kolor a Zamawiający nie zgodził się na jego przyjęcie lub montaż i nie ma możliwości wyprodukowania właściwego nowego towaru.
c) Zwrot bez podania przyczyny (tylko dla osób prywatnych, przez 14 dni, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Dz.U.2014r.poz.827 ze zm.). Przyjmuje się że nie dotyczy to towaru na zamówienie oraz udostępnienia lokalu/pomieszczenia do montażu, realizacji zamówienia przed upływem 14 dni.
d) Przystąpienie do montażu towaru przez Zleceniobiorcę lub przez Zamawiającego oznacza rezygnację z prawa o odstąpieniu od umowy w terminie 14dni. Wynika to z faktu iż w momencie rozpoczęcia montażu przedmiotów, zostają one trwale połączone z innymi rzeczami oraz zostają one trwale uszkodzone (Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Dz.U.2014r.poz.827.ze zm.).
 
§ 6
Zwrot należności Klientom  
 
1.    Firma dokona zwrotu należności Klientowi w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
(a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
(b) odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.
(d) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
2.    Sposób zwrotu pieniędzy jest zależny od formy, za pomocą, której Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie. Firma dokona zwrotu pieniędzy na:
(a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta), – jeśli zamówienie było opłacone:
- z góry za pomocą płatności PAYU, przelewu lub karty kredytowej;
- przy odbiorze do rąk przedstawiciela Firmy.
3.    W przypadku, gdy odstąpienie od umowy lub rozpatrzenie reklamacji zamówienia nastąpią w Salonie lub Magazynie, a zamówienie:
(a) zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Salonie lub Magazynie;
(b) zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2.
4.  Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Firmie numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Firmie takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
5.    Firma nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Klientowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu, których nastąpiła płatność na rzecz Firmy zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2 i 3.

§ 7
Dane osobowe

1.    Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz realizowania zamówień Klienta w Sklepie.
2.    Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym realizacji złożonego zamówienia. Dane Klienta mogą być również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych produktów, usług oraz promocji oferowanych przez Sklep Internetowy gerdex.com.pl
3.    Administratorem danych osobowych Klienta jest firma Portierge sp.z o.o.
4.    W celu realizacji zamówień dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom związanym z Firmą umowami o współpracy lub firmą współpracującym. Złożenie zamówienia jest wyrażeniem zgody na przekazanie danych.
5.    Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
6.    Klienci Sklepu Internetowego gerdex.com.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

§ 8
Postanowienia końcowe.

1.  Zamawiający oświadcza i wyraźnie potwierdza że wie iż złożenie zamówienia poprzez stronę www.gerdex.com.pl jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty pełnej kwoty widniejącej na zamówieniu.
2.  Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Zleceniobiorcę bez podpisu Zamawiającego.
3.    Umowa zawierana jest między Klientem a Firmą prowadzącą działalność gospodarczą Portierge sp.z o.o. z punktem sprzedaży na ul.Kolejowej 47/U19, 01-210 Warszawa, Nip: 527-270-28-94, Krs: 0000480763, Telefon 22 2330019.
4.   Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że Towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
5.   Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
6.   Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
7.   Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
8.   Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. 9. Zamawiający oświadcza że zapoznał się z Warunkami Gwarancji na towar będący przedmiotem umowy w formie papierowej lub na stronie sklepu www.gerdex.com.pl/pliki 10.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o prawach  Konsumentów z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U.2014r.poz.827 ze zm.).
11.   Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r.
12.   Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www. gerdex.com.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.